Màn vải voan đụng trần cho Spa – TMV HCM VGP0140

£5,727,392.00